Укротяване на опърничавия… Или ня­кол­ко съ­ве­та за доб­ра „дре­си­ров­ка“ на мъж

Има си не­пи­са­ни пра­ви­ла, ко­и­то тряб­ва да се спаз­ват, за да вър­ви всич­ко в двой­ка­та по мед и мас­ло. Вни­ма­вай­те оба­че да не ви усе­ти Адам, че пос­ле ще ви е мно­го труд­но да му на­ло­жи­те сво­е­то. И та­ка – как да „дре­си­ра­те“ своя лю­бим по ва­ши­те пра­ви­ла и раз­би­ра­ния?

Опи­тай­те се да об­щу­ва­те на не­го­во­то рав­ни­ще – те­ми, на­чин на раз­го­вор, на по­ве­де­ние. Опи­то­ме­те го, но как­то се каз­ва, „в гръб“. Без той да раз­бе­ре, че го ма­ни­пу­ли­ра­те.

Го­во­ре­те прос­то, яс­но, без за­о­би­кал­ки, без на­ме­ци – за да ви раз­бе­ре.

Уве­ре­те се, че той знае точ­но как­во ви пра­ви щас­т­ли­ва. Ако не е та­ка, пос­та­рай­те се да му го по­ка­же­те.

Ка­же­те си ус­ло­ви­я­та още в на­ча­ло­то. Не ча­кай­те да пре­не­се ри­зи­те си във ва­шия гар­де­роб, за да оп­ре­де­ли­те пра­ви­ла­та. Ве­че ще е без­к­рай­но къс­но. Ос­вен то­ва съв­сем не е за­дъл­жи­тел­но той да при­е­ме всич­ки­те ви ус­ло­вия. Ина­че не би бил мъж. Мо­же да се съп­ро­ти­вя­ва. Но щом е още око­ло вас, зна­чи ви оби­ча и прос­то му тряб­ва вре­ме, за да свик­не с до­сад­ния ви гра­фик и ужас­ни­те на­ви­ци!

Бъ­де­те пос­ле­до­ва­тел­на в изис­к­ва­ни­я­та и в чув­с­т­ва­та. Не мо­же вед­нъж да ка­же­те ед­но и мал­ко след то­ва да сте на съв­сем про­ти­во­по­лож­на­та по­зи­ция. Ко­га­то се сър­ди­те, не­ка не е без ос­но­ва­ние. Но ако сте пра­ва, не прег­лъ­щай­те уп­ре­ка са­мо за­що­то той е тол­ко­ва сла­дък и вие тол­ко­ва го оби­ча­те. Пос­ле пак на ва­ша­та вра­та ще по­чу­кат не­до­ра­зу­ме­ни­я­та и проб­ле­ми­те.

Ува­жа­вай­те го. Той е мъ­жът, кой­то е зас­лу­жил вни­ма­ни­е­то, лю­бов­та, чув­с­т­ва­та ви… Зна­чи зас­лу­жа­ва ува­же­ние. Та­ка и той ще ви ува­жа­ва. А във вся­ка връз­ка, в ко­я­то пар­т­ньо­ри­те се це­нят един друг, лю­бов­та про­дъл­жа­ва по-дъл­го.

Укротяване на опърничавия… Или ня­кол­ко съ­ве­та за доб­ра „дре­си­ров­ка“ на мъж

Опасни връзки

Има мъже, с които е най-добре да не си ставате много близки, камо ли пък да си лягате… И това са най-добрият ви приятел, бившият ви приятел или мъж, най-големият враг на вашия приятел и шефът ви. Дори да са супер неустоими, не им се доверявайте. После ще съжалявате горещо. Вижте защо.

С най-добрия ви приятел… Приятелството между мъж и жена е рядкост и ако искате да го запазите, не прекрачвайте границата. Сторите ли го, няма връщане назад. Дори да сте били пияни. Рени, на 20 години, се изкушила и…: „Тони ми беше като брат. Всичко си споделях с него. Двамата се разбирахме чудесно, всеки си имаше партньор. Един ден гаджето ми ме заряза и аз потърсих Тони, за да излея болката си. Бях наистина много разстроена, разплаках се. Той ме прегърна, за да ме успокои, и малко след това неусетно започнахме да се целуваме… После изпитах вина. На следващия ден се опитах да се държа така, сякаш нищо не се е случило. Тони обаче поиска да продължим, а аз нямах сили да устоя. Правихме секс. Голяма грешка. Усетих, че доверието и близостта помежду ни се бяха изпарили. Сега най-добрият ми приятел ми липсва ужасно”.

С бившия… Ряздялата означава, че нещо във връзката ви куца. Разбира се, има и случаи, в които двама души се разделят в момент на силен гняв или в резултат на недоразумение. Тогава помирението е възможно. Но ако сте напуснали партньора си след сериозен размисъл, и всеки след това е имал друга връзка, би било сериозна грешка отново да се съберете. Дори и да е само за едното… Това няма да ви накара да се чувствате по-добре. Разочарованието ви е гарантирано. Ето какво споделя Тина: „С Ачо бяхме разделени от шест месеца, когато случайно се срещнахме при общи приятели. Той беше сам и потиснат. Аз пък се нуждаех от нежност и когато ми каза, че съм му липсвала, реших, че можем да започнем отначало. Много скоро обаче разбрах, че за него връзката ни е само физическа, а аз все още го обичах. Ужасно трудно е да скъсаш два пъти с един и същи мъж!”

С най-добрият му приятел или с най-големия му враг… Дори ако всичко е приключило – между вас и партньора ви, не е редно да го унижавате, като спите с най-добрия му приятел или с най-големия му враг. Поставете се на негово място и си представете как бихте се почувствали, ако той направи същото с вас… Със сигурност няма да ви е приятно. Е, освен ако не става въпрос за голямата ви любов, онази за цял живот…

С шефа… Интимната връзка с човек, на който сте подчинени, е много лош вариант. Спите ли с шефа си, давате му повод да упражнява натиск върху вас. „През лятото работех в една пицария и се влюбих в собственика. Започнахме да излизаме заедно и първоначално всичко беше прекрасно. Твърде бързо обаче нещата се промениха. Не можех да понасям, когато ми даваше нареждания в работата. Ако случайно нещо се скарахме навън, той на следващия ден си го връщаше в пицарията. Не можех нищо да направя от страх да не загубя мястото си. Положението стана нетърпимо и аз се принудих да напусна – и него, и работата”, разказва Венета. Всъщност знам за такива връзки, които продължават с години. Но дори и да са успешни, единият винаги е в ролята на подчинен. А в любовта трябва да се чувстваме свободни и равни, за да бъдем щастливи. Но и това е въпрос на избор… На някой може да му хареса да бъде зависим и подчинен.