20 мъдри мамини съвета, които ще ви помогнат в любовта и в брака

Все някога всеки от нас се убеждава, че „мама беше права“. Има дори стара песен, в която се пее за това. Попитахме 20 момичета кой съвет, даден им от майките, им е бил най-полезен…  (още…)

4 етапа по пътя към хармоничната връзка

Всички се опитваме да градим хармонични отношения. При някои се получава, при други – не. Някои връзки завършват след месец, други продължават с години. Но продължителността не е гаранция за щастие. Всъщност съществуват ли правила, с помощта на които бихме могли да построим хармонични отношения с партньора? (още…)

Как да обичаме: 9 полезни съвета от психолог

1. Помнете във всяка една минута каква е целта на отношенията ви. Обикновено тя се състои в желанието да се обезпечи максимален комфорт за двамата за максимален период от време, да бъдете щастливи. Повтаряйте си го всеки път, когато ви се прииска да поучавате, викате, критикувате партньора. Струва ли си да докажете правотата си и да лишите другия от покоя и радостта? (още…)

Укротяване на опърничавия… Или ня­кол­ко съ­ве­та за доб­ра „дре­си­ров­ка“ на мъж

Има си не­пи­са­ни пра­ви­ла, ко­и­то тряб­ва да се спаз­ват, за да вър­ви всич­ко в двой­ка­та по мед и мас­ло. Вни­ма­вай­те оба­че да не ви усе­ти Адам, че пос­ле ще ви е мно­го труд­но да му на­ло­жи­те сво­е­то. И та­ка – как да „дре­си­ра­те“ своя лю­бим по ва­ши­те пра­ви­ла и раз­би­ра­ния?

Опи­тай­те се да об­щу­ва­те на не­го­во­то рав­ни­ще – те­ми, на­чин на раз­го­вор, на по­ве­де­ние. Опи­то­ме­те го, но как­то се каз­ва, „в гръб“. Без той да раз­бе­ре, че го ма­ни­пу­ли­ра­те.

Го­во­ре­те прос­то, яс­но, без за­о­би­кал­ки, без на­ме­ци – за да ви раз­бе­ре.

Уве­ре­те се, че той знае точ­но как­во ви пра­ви щас­т­ли­ва. Ако не е та­ка, пос­та­рай­те се да му го по­ка­же­те.

Ка­же­те си ус­ло­ви­я­та още в на­ча­ло­то. Не ча­кай­те да пре­не­се ри­зи­те си във ва­шия гар­де­роб, за да оп­ре­де­ли­те пра­ви­ла­та. Ве­че ще е без­к­рай­но къс­но. Ос­вен то­ва съв­сем не е за­дъл­жи­тел­но той да при­е­ме всич­ки­те ви ус­ло­вия. Ина­че не би бил мъж. Мо­же да се съп­ро­ти­вя­ва. Но щом е още око­ло вас, зна­чи ви оби­ча и прос­то му тряб­ва вре­ме, за да свик­не с до­сад­ния ви гра­фик и ужас­ни­те на­ви­ци!

Бъ­де­те пос­ле­до­ва­тел­на в изис­к­ва­ни­я­та и в чув­с­т­ва­та. Не мо­же вед­нъж да ка­же­те ед­но и мал­ко след то­ва да сте на съв­сем про­ти­во­по­лож­на­та по­зи­ция. Ко­га­то се сър­ди­те, не­ка не е без ос­но­ва­ние. Но ако сте пра­ва, не прег­лъ­щай­те уп­ре­ка са­мо за­що­то той е тол­ко­ва сла­дък и вие тол­ко­ва го оби­ча­те. Пос­ле пак на ва­ша­та вра­та ще по­чу­кат не­до­ра­зу­ме­ни­я­та и проб­ле­ми­те.

Ува­жа­вай­те го. Той е мъ­жът, кой­то е зас­лу­жил вни­ма­ни­е­то, лю­бов­та, чув­с­т­ва­та ви… Зна­чи зас­лу­жа­ва ува­же­ние. Та­ка и той ще ви ува­жа­ва. А във вся­ка връз­ка, в ко­я­то пар­т­ньо­ри­те се це­нят един друг, лю­бов­та про­дъл­жа­ва по-дъл­го.

Укротяване на опърничавия… Или ня­кол­ко съ­ве­та за доб­ра „дре­си­ров­ка“ на мъж

Опасни връзки

Има мъже, с които е най-добре да не си ставате много близки, камо ли пък да си лягате… И това са най-добрият ви приятел, бившият ви приятел или мъж, най-големият враг на вашия приятел и шефът ви. Дори да са супер неустоими, не им се доверявайте. После ще съжалявате горещо. Вижте защо.

С най-добрия ви приятел… Приятелството между мъж и жена е рядкост и ако искате да го запазите, не прекрачвайте границата. Сторите ли го, няма връщане назад. Дори да сте били пияни. Рени, на 20 години, се изкушила и…: „Тони ми беше като брат. Всичко си споделях с него. Двамата се разбирахме чудесно, всеки си имаше партньор. Един ден гаджето ми ме заряза и аз потърсих Тони, за да излея болката си. Бях наистина много разстроена, разплаках се. Той ме прегърна, за да ме успокои, и малко след това неусетно започнахме да се целуваме… После изпитах вина. На следващия ден се опитах да се държа така, сякаш нищо не се е случило. Тони обаче поиска да продължим, а аз нямах сили да устоя. Правихме секс. Голяма грешка. Усетих, че доверието и близостта помежду ни се бяха изпарили. Сега най-добрият ми приятел ми липсва ужасно”.

С бившия… Ряздялата означава, че нещо във връзката ви куца. Разбира се, има и случаи, в които двама души се разделят в момент на силен гняв или в резултат на недоразумение. Тогава помирението е възможно. Но ако сте напуснали партньора си след сериозен размисъл, и всеки след това е имал друга връзка, би било сериозна грешка отново да се съберете. Дори и да е само за едното… Това няма да ви накара да се чувствате по-добре. Разочарованието ви е гарантирано. Ето какво споделя Тина: „С Ачо бяхме разделени от шест месеца, когато случайно се срещнахме при общи приятели. Той беше сам и потиснат. Аз пък се нуждаех от нежност и когато ми каза, че съм му липсвала, реших, че можем да започнем отначало. Много скоро обаче разбрах, че за него връзката ни е само физическа, а аз все още го обичах. Ужасно трудно е да скъсаш два пъти с един и същи мъж!”

С най-добрият му приятел или с най-големия му враг… Дори ако всичко е приключило – между вас и партньора ви, не е редно да го унижавате, като спите с най-добрия му приятел или с най-големия му враг. Поставете се на негово място и си представете как бихте се почувствали, ако той направи същото с вас… Със сигурност няма да ви е приятно. Е, освен ако не става въпрос за голямата ви любов, онази за цял живот…

С шефа… Интимната връзка с човек, на който сте подчинени, е много лош вариант. Спите ли с шефа си, давате му повод да упражнява натиск върху вас. „През лятото работех в една пицария и се влюбих в собственика. Започнахме да излизаме заедно и първоначално всичко беше прекрасно. Твърде бързо обаче нещата се промениха. Не можех да понасям, когато ми даваше нареждания в работата. Ако случайно нещо се скарахме навън, той на следващия ден си го връщаше в пицарията. Не можех нищо да направя от страх да не загубя мястото си. Положението стана нетърпимо и аз се принудих да напусна – и него, и работата”, разказва Венета. Всъщност знам за такива връзки, които продължават с години. Но дори и да са успешни, единият винаги е в ролята на подчинен. А в любовта трябва да се чувстваме свободни и равни, за да бъдем щастливи. Но и това е въпрос на избор… На някой може да му хареса да бъде зависим и подчинен.