Новини

20 съвета за стабилна връзка

1. След­ва­щия път, ко­га­то нап­ра­ви­те не­що мно­го, мно­го глу­па­во, не каз­вай­те ни­що. Из­ча­кай­те той да го прег­лът­не.
2. Нап­ра­ве­те не­що щу­ро за­ед­но! Прес­та­не­те да ана­ли­зи­ра­те всич­ко. Прос­то се за­бав­ля­вай­те.
3. Прeдло­же­те ра­мо­то си, ко­га­то се нуж­дае от не­го.
4. Ус­т­рой­те му пищ­на го­щав­ка – с мно­го шо­ко­лад, плодове и сладолед – той ще разбере пос­ла­нието.
5. Ку­пе­те си нов пар­фюм. Ви­на­ги ухай­те прек­рас­но.
6. По­ка­не­те май­ка му или сес­т­ра му на обяд и през то­зи ден заб­ра­ве­те всич­ки ло­ши чув­с­т­ва и мис­ли.
7. Из­не­на­дай­те го не­очак­ва­но с пар­ти, на ко­е­то оба­че ня­ма да го изос­та­ви­те още след пър­ви­те 5 ми­ну­ти.
8. Су­е­те­те се око­ло не­го, без да му до­саж­да­те.
9. Ос­та­ве­те го да тъ­гу­ва по вас, да ви же­лае. Из­лез­те с при­я­те­ли. Не бъ­де­те винаги на раз­по­ло­же­ние. Не­ка да по­чув­с­т­ва лип­са­та ви.
10. Ако по прин­цип сте тъж­на, опи­тай­те се да бъ­де­те по-ве­се­ла и неп­ри­ну­де­на.
11. Иг­но­ри­рай­те го, но без зло­ба. Не­ка ви прес­лед­ва.
12. Де­мон­с­т­ри­рай­те ин­те­рес към ра­бо­та­та му. Слу­шай­те вни­ма­тел­но, ко­га­то ви го­во­ри за нея.
13. Гле­дай­те за­ед­но секси филм.
14. Из­тър­кай­те неж­но гър­ба му под ду­ша
15. Не­ка уз­нае за мъж, кой­то ви ухаж­ва.
16. Об­ле­че­те не­що, ко­е­то ще прив­ле­че хор­с­ки­те пог­ле­ди и ко­е­то по прин­цип не но­си­те.
17. Прес­та­не­те да обяс­ня­ва­те за то­ва или оно­ва. При­я­те­лят ви не е ва­ши­ят пси­хи­а­тър.
18. На­у­че­те от как­во се нуж­дае най-мно­го и се опи­тай­те да го из­пъл­ни­те.
19. Ко­га­то се хра­ни­те за­ед­но на­вън, пред­с­та­ве­те си, че сте най-же­ла­на­та, тър­се­на и кра­си­ва же­на в све­та. Пра­ве­те се, че сте „хе­ро­и­нът“ във филм от 40-те го­ди­ни и той рев­нос­т­но ви прес­лед­ва. Не­ка той ви бо­гот­во­ри и да се мъ­чи да ви спе­че­ли.
20. Спор­ту­вай­те за­ед­но.

Може също да харесате...

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.