Лайфстайл

Как би­ки­ни­те за­во­ю­ва­ха све­та

Един  ден на 1946 годи­на в прес­тиж­на­та и изис­ка­на па­риж­ка къ­пал­ня „Мо­ли­тор“ се по­я­ви­ла де­вой­ка в бан­с­ки кос­тюм от две тес­ни иви­ци плат, ед­ва прик­ри­ва­щи ней­ни­те пре­лес­ти – га­ще­та и су­ти­ен, на­ре­че­ни би­ки­ни. То­ва пре­диз­ви­ка­ло шок, по­до­бен на взри­ва на атом­на бом­ба. Та на­ли Би­ки­ни – то­ва е име­то на ато­ла в Ти­хия оке­ан, къ­де­то аме­ри­кан­ци­те са про­ве­ли опи­ти­те с яд­ре­но оръ­жие!

Изоб­ре­та­тел на то­зи „най-ма­лък бан­с­ки в све­та“ е бил… ма­ши­нос­т­ро­и­тел­ни­ят ин­же­нер Луи Ре­ар. На­ис­ти­на бли­зо 20 го­ди­ни пре­ди по­я­ва­та на би­ки­ни­те той е раз­ра­бот­вал бан­с­ки мо­де­ли и до­ри е имал ре­пу­та­ци­я­та на „за­ко­но­да­тел на бан­с­кия кос­тюм“. Ши­ел е за та­ки­ва звез­ди на ес­т­ра­да­та ка­то Мис­тин­гет и Мо­рис Ше­ва­лие. Мо­де­ли­те му не би­ли обик­но­ве­ни, ми­на­ва­ли до­ри за мал­ко „на­луд­ни­ча­ви“. Съ­що­то се слу­чи­ло и с би­ки­ни­те!
Зли­те ези­ци за­го­во­ри­ли, че раз­де­ле­ни­ят бан­с­ки е из­мис­лен са­мо от съ­об­ра­же­ние за ико­но­мии. Спе­ци­а­лис­ти­те из­чис­ли­ли, че пла­жен кос­тюм, при кой­то ко­ре­мът ос­та­ва от­к­рит, поз­во­ля­ва да се спес­тят 10 про­цен­та от не­об­хо­ди­мия плат. За ра­зо­ре­на­та от Вто­ра­та све­тов­на вой­на Ев­ро­па то­ва би­ло съ­щес­т­ве­на ико­но­мия. Но… ико­но­ми­я­та си е ед­но, а мо­ра­лът – съв­сем дру­го! Те­зи бан­с­ки пре­диз­ви­ка­ли шок, а ма­не­кен­ки­те от­каз­ва­ли да се по­я­вят в тях пред пуб­ли­ка­та.
По­ло­же­ни­е­то би­ло спа­се­но от тан­цьор­ка­та в „Ка­зи­но дьо Па­ри“ Ми­шин Бер­н­а­рди­ни. По вре­ме на нощ­ни­те си изя­ви тя не се све­ня­ла да се явя­ва пред мъж­ки­те це­ни­те­ли на жен­с­ка­та кра­со­та с би­ки­ни. От то­зи мо­мент Ми­шин и би­ки­ни­те ста­на­ли не­о­би­чай­но по­пу­ляр­ни в Па­риж.
В по­ве­че­то стра­ни но­ва­та мо­да труд­но си про­би­ва­ла път. В Ита­лия и Ис­па­ния, къ­де­то са сил­ни ка­то­ли­чес­ки­те тра­ди­ции, тя прос­то би­ла заб­ра­не­на. До­ри и Хо­ли­вуд с не­го­ви­те сво­бод­ни нра­ви не е до­пус­кал би­ки­ни­те.
И от­но­во мо­ра­лис­ти­те пре­тър­пе­ли крах. Тряб­ва­ло Джо­ан Кра­у­форд и Бри­джит Бар­до да се по­я­вят в би­ки­ни, за да на­ме­рят вед­на­га ми­ли­о­ни под­ра­жа­тел­ки. А ко­га­то по­до­бен ос­къ­ден бан­с­ки кос­тюм сло­жи­ла и Ме­ри­лин Мон­ро, то ця­ло­то ци­ви­ли­зо­ва­но жен­с­ко на­се­ле­ние на пла­не­та­та по­ис­ка­ло да из­г­леж­да точ­но та­ка сек­си.
В на­ча­ло­то на 60-те го­ди­ни на об­щес­т­во­то не му ос­та­ва­ло ни­що дру­го, ос­вен да при­е­ме „скан­дал­на­та“ мо­да. Но с то­ва ра­бо­та­та не свър­ши­ла, за­що­то за­поч­на­ли да се по­я­вя­ват и да­ми без гор­на част на бан­с­ки­те кос­тю­ми, т. е. по мо­ноки­ни. От­но­во све­тът бил пот­ре­сен! През 1964 г. ше­фът на па­риж­ка­та по­ли­ция при­бяг­нал към край­на мяр­ка: обя­вил на об­щес­т­ве­ност­та, че „дръз­ки­те на­ру­ши­тел­ки с но­ви­те мод­ни изя­ви ще бъ­дат ли­ша­ва­ни от сво­бо­да за две го­ди­ни“. Въп­ре­ки то­ва не би­ло об­ра­зу­ва­но ни­то ед­но де­ло.
Би­ки­ни­те три­ум­фал­но кра­че­ли по све­та. Про­ме­ня­ли се са­мо вън­ш­ни­ят им вид, тях­на­та кон­с­т­рук­ция, ма­те­ри­и­те, от ко­и­то би­ли уши­ти.
А как­во е ста­на­ло с Луи Ре­ар? Той си сме­нил про­фе­си­я­та – по­лу­чил по нас­лед­с­т­во от ро­ди­те­ли­те си ма­га­зин за три­ко­таж­ни из­де­лия и ста­нал тър­го­вец. По то­ва вре­ме на па­за­ра се вих­ре­ла ис­тин­с­ка вой­на в про­из­вод­с­т­во­то на би­ки­ни. Ре­ар пред­п­ри­ел съ­деб­ни про­це­си сре­щу те­зи, ко­и­то са му от­к­рад­на­ли иде­я­та, но не мо­гъл да спе­че­ли ни­то ед­но де­ло. Про­дал ма­га­зи­на си и се прех­вър­лил в Швей­ца­рия. По­чи­нал в Ло­за­на през 1984 г.
Меж­ду дру­го­то, въп­ре­ки че би­ки­ни­те се по­я­ви­ли във Фран­ция през 1946 г., та­зи мо­да съв­сем не е „от вче­ра“. До­каз­ват го мо­зай­ки от пър­ва­та по­ло­ви­на на IV в. в Цен­т­рал­на Ита­лия и Си­ци­лия. Та­ка е – и же­ла­ни­е­то на же­ни­те да съб­лаз­ня­ват не е „от вче­ра“…

Може също да харесате...

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.